De Ondernemingsraad (OR) heeft nu nog geen instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling. In dit wetsvoorstel wordt in artikel 27 lid 1 WOR aan de OR een instemmingsrecht wanneer de ondernemer voornemens is een pensioenovereenkomst vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Dat is ongeacht of de werkgever de pensioenregeling zelf uitvoert of een pensioenfonds. Ook de wijze van premievaststelling valt onder deze paraplu.

In artikel 27 lid 8 WOR wordt geregeld dat de OR ook een instemmingsrecht krijgt bij het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland. In artikel 31f WOR is een informatieplicht opgenomen.

Is de pensioenkwestie geregeld bij CAO of is er een verplichte bedrijfstakregeling dan is er geen instemmingsrecht.

Stand
Ingediend bij de Tweede Kamer op 23 december 2015. Voorstel van wet en memorie van toelichting van 23 december 2015.

Bron: René Snip advocatuur