Als de arbeidsovereenkomst is ontbonden wegens een verandering in de omstandigheden kan aan de ontstane werkloosheid een dringende reden ten grondslag liggen. Dit betekent dat een werknemer in dat geval derhalve zijn WW-uitkering riskeert.
Voor het aannemen van verwijtbare werkloosheid is echter niet nodig dat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk is geëindigd door een ontslag op staande voet of een ontbinding wegens een dringende reden.
Uit de wetsgeschiedenis van de poortwachterwet blijkt weliswaar dat een herhaalde weigering om in de aangeboden passende arbeid te hervatten geen dringende reden voor ontslag oplevert. Echter, in casu had werkneemster tevens geweigerd in te gaan op oproepen van werkgeefster om over haar re-integratie een gesprek te hebben. In de gegeven omstandigheden levert dit wel een dringende reden voor ontslag op, aldus de Centrale Raad van Beroep (CRvB 13 juli 2011, LJN BR2242).